Gross Domestic Product in current US$ (x 1 Million)

  entity   1960   1970   1980   1990   2000   2010   2012   2013
  World 1,368,730 2,954,213 11,160,915 22,519,358 33,227,328 65,237,805 73,521,155 75,621,858
1. Afghanistan 538 1,749 3,642 na na 15,937 20,507 20,310
2. Albania na na na 2,102 3,687 11,927 12,345 12,923
3. Algeria 2,724 4,863 42,345 62,045 54,790 161,207 204,331 210,183
4. Angola na na na 10,260 9,130 82,471 115,342 124,178
5. Antigua and Barbuda na na 110 392 784 1,136 1,205 1,201
6. Argentina na 31,584 76,962 141,352 284,204 462,704 603,153 609,889
7. Armenia na na na 2,257 1,912 9,260 9,958 10,432
8. Australia 18,574 41,252 149,679 310,945 414,987 1,141,268 1,534,426 1,560,372
9. Austria 6,593 15,336 81,861 166,062 196,422 389,656 407,575 428,322
10. Azerbaijan na na na 8,858 5,273 52,903 68,731 73,560
11. Bahamas, The 170 538 1,335 3,166 6,328 7,910 8,219 8,420
12. Bahrain na na 3,073 4,230 9,063 25,714 30,757 32,890
13. Bangladesh 4,275 8,993 18,115 30,129 47,125 115,279 133,356 149,990
14. Barbados 87 182 860 2,023 3,120 4,434 4,225 na
15. Belarus na na na 17,370 12,737 55,221 63,615 71,710
16. Belgium 11,659 26,808 127,312 206,114 237,336 484,404 498,853 524,806
17. Belize 28 53 195 413 832 1,397 1,574 1,624
18. Benin 226 334 1,405 1,960 2,359 6,562 7,543 8,307
19. Bermuda 84 186 613 1,592 3,480 5,744 5,474 na
20. Bhutan na na 136 300 439 1,585 1,824 1,781
21. Bolivia 563 1,017 4,537 4,868 8,398 19,650 27,035 30,601
22. Bosnia and Herzegovina na na na na 5,506 16,847 16,906 17,851
23. Botswana 30 96 1,061 3,791 5,788 13,747 14,537 14,785
24. Brazil 15,166 42,328 235,025 461,952 644,702 2,143,068 2,248,781 2,245,673
25. Brunei Darussalam na 179 4,929 3,521 6,001 12,370 16,954 16,111
26. Bulgaria na na 20,040 20,726 13,354 48,669 52,588 54,480
27. Burkina Faso 330 458 1,929 3,101 2,633 8,993 11,612 12,885
28. Burundi 196 243 920 1,132 870 2,027 2,472 2,715
29. Cabo Verde na na 142 307 539 1,664 1,757 1,879
30. Cambodia 637 718 na na 3,654 11,242 14,054 15,239
31. Cameroon 619 1,160 6,741 11,152 9,287 23,622 26,472 29,568
32. Canada 41,093 87,762 273,437 592,015 739,456 1,614,072 1,821,445 1,826,769
33. Central African Republic 112 189 797 1,441 915 1,986 2,170 1,538
34. Chad 314 469 1,033 1,739 1,385 10,658 12,887 13,514
35. Chile 4,212 8,981 27,572 31,559 79,329 217,502 266,259 277,199
36. China 59,184 91,506 189,401 356,937 1,198,475 5,930,502 8,229,490 9,240,270
37. China, Hong Kong SAR 1,321 3,801 28,862 76,928 171,668 228,638 262,630 274,013
38. Colombia 4,041 7,198 33,401 40,274 99,887 287,018 370,328 378,415
39. Comoros na na 124 250 202 517 550 599
40. Congo, Dem. Rep. 3,359 4,878 14,395 9,350 19,088 21,562 29,306 32,691
41. Congo, Rep. 132 275 1,706 2,799 3,220 12,008 13,678 14,086
42. Costa Rica 508 985 4,831 7,403 15,946 36,298 45,375 49,621
43. Cote d'Ivoire 546 1,455 10,176 10,796 10,417 24,885 27,099 31,062
44. Croatia na na na na 21,774 59,644 56,480 57,869
45. Cuba na 5,693 19,913 28,645 30,565 64,328 na na
46. Cyprus na na 2,154 5,591 9,315 23,132 22,767 21,911
47. Czech Republic na na na 40,316 61,474 207,016 206,751 208,796
48. Denmark 6,249 16,866 70,867 138,095 164,159 319,812 322,277 335,878
49. Djibouti na na na 452 551 1,129 1,354 1,456
50. Dominica na na 59 166 336 493 515 517
51. Dominican Republic 672 1,485 6,631 7,074 23,997 53,043 60,332 61,164
52. Ecuador 1,010 2,863 17,882 15,239 18,327 69,555 87,623 94,473
53. Egypt, Arab Rep. na 7,682 22,912 43,130 99,839 218,888 262,832 271,973
54. El Salvador na 1,133 3,574 4,801 13,134 21,418 23,814 24,259
55. Equatorial Guinea na 66 51 112 1,046 11,583 16,497 15,581
56. Eritrea na na na na 706 2,117 3,092 3,444
57. Estonia na na na na 5,686 19,479 22,661 24,880
58. Ethiopia na na na 12,175 8,242 29,934 43,311 47,525
59. Fiji 112 220 1,203 1,337 1,684 3,141 3,850 3,855
60. Finland 5,224 11,366 53,685 141,518 125,540 247,800 255,776 267,329
61. France 62,651 148,949 703,525 1,275,301 1,368,438 2,646,837 2,686,723 2,806,428
62. Gabon 141 324 4,280 5,952 5,068 14,570 17,844 19,344
63. Gambia, The na 52 241 317 783 952 912 903
64. Georgia na na na 7,754 3,057 11,639 15,846 16,140
65. Germany na 215,022 946,695 1,764,968 1,947,208 3,412,009 3,533,242 3,730,261
66. Ghana 1,217 2,215 4,445 5,889 4,983 32,175 41,741 48,137
67. Greece 4,447 13,188 57,039 98,252 130,580 299,598 249,525 242,230
68. Greenland na 70 476 1,019 1,068 na na na
69. Grenada na na 84 221 520 771 800 836
70. Guatemala 1,044 1,904 7,879 7,650 19,291 41,338 50,388 53,797
71. Guinea na na na 2,667 2,995 4,736 5,651 6,144
72. Guinea-Bissau na 79 111 244 370 847 959 961
73. Guyana 170 268 603 397 713 2,259 2,851 2,990
74. Haiti na na na na 3,665 6,623 7,890 8,459
75. Honduras 336 723 2,566 3,049 7,106 15,839 18,564 18,550
76. Hungary na na na na 47,110 129,586 126,825 133,424
77. Iceland 248 533 3,420 6,543 8,948 13,261 14,183 15,330
78. India 37,679 63,517 189,594 326,608 476,609 1,708,459 1,835,818 1,875,141
79. Indonesia na 9,657 78,013 114,426 165,021 709,191 876,719 868,346
80. Iran, Islamic Rep. na 10,588 90,041 116,035 101,287 422,568 502,729 368,904
81. Iraq 1,684 3,282 53,406 179,911 na 138,517 216,044 229,327
82. Ireland 1,939 4,392 21,726 49,256 99,318 218,435 221,966 232,077
83. Israel 2,887 5,372 21,781 52,490 131,451 232,908 257,206 290,551
84. Italy 40,385 113,062 475,856 1,177,755 1,142,214 2,126,620 2,091,761 2,149,485
85. Jamaica 699 1,405 2,679 4,592 9,009 13,231 14,795 14,362
86. Japan 44,307 209,071 1,086,988 3,103,698 4,731,199 5,495,387 5,954,477 4,919,563
87. Jordan na 640 3,910 4,160 8,458 26,425 31,015 33,679
88. Kazakhstan na na na 26,933 18,292 148,047 203,517 231,876
89. Kenya 791 1,603 7,265 8,572 12,705 40,000 50,335 55,243
90. Kiribati na 14 28 28 68 150 175 169
91. Korea, Rep. 3,892 9,410 67,802 284,757 561,633 1,094,499 1,222,807 1,304,554
92. Kosovo na na na na 1,849 5,830 6,500 7,072
93. Kuwait na 2,874 28,639 18,428 37,718 115,429 174,045 175,831
94. Kyrgyz Republic na na na 2,674 1,370 4,794 6,605 7,226
95. Lao PDR na na na 866 1,731 7,181 9,359 11,243
96. Latvia na na na 7,447 7,833 24,010 28,373 30,957
97. Lebanon na na na 2,838 17,260 38,010 43,205 44,352
98. Lesotho 35 69 432 545 771 2,176 2,328 2,335
99. Liberia 190 323 855 384 529 1,293 1,734 1,951
100. Libya na na na 28,905 33,897 74,755 81,874 74,200
101. Lithuania na na na 10,507 11,434 36,710 42,344 45,932
102. Luxembourg 704 1,519 6,273 13,316 21,303 52,144 56,292 60,131
103. China, Macao SAR na na na 2,990 6,102 28,360 42,981 51,753
104. Macedonia na na na 4,472 3,587 9,339 9,576 10,195
105. Madagascar 673 1,112 4,042 3,081 3,878 8,730 9,920 10,613
106. Malawi 163 291 1,238 1,881 1,744 5,399 4,240 3,705
107. Malaysia 2,441 4,277 24,937 44,024 93,789 247,534 305,264 313,159
108. Maldives na na 42 215 624 2,134 2,113 2,300
109. Mali na 360 1,787 2,421 2,422 9,422 10,341 10,943
110. Malta na 251 1,250 2,547 3,957 8,164 8,863 9,642
111. Marshall Islands na na na 78 111 164 184 191
112. Mauritania 93 209 709 1,020 1,081 3,527 3,959 4,158
113. Mauritius na na 1,137 2,653 4,583 9,718 11,442 11,929
114. Mexico 13,056 35,542 194,357 262,710 683,648 1,051,628 1,186,461 1,260,915
115. Micronesia, Fed. Sts. na na na 147 233 294 326 316
116. Moldova na na na 3,593 1,288 5,812 7,285 7,970
117. Mongolia na na na 2,561 1,137 6,200 10,322 11,516
118. Montenegro na na na na 984 4,115 4,046 4,416
119. Morocco 2,037 3,956 21,079 28,839 37,021 90,771 95,904 103,836
120. Mozambique na na 3,526 2,512 4,310 10,165 14,953 15,630
121. Namibia na na 2,435 2,804 3,909 11,282 13,037 13,113
122. Nepal 508 866 1,946 3,628 5,494 15,994 19,207 19,294
123. Netherlands 12,277 37,530 191,908 313,038 413,397 836,390 823,139 853,539
124. New Caledonia na 359 1,182 2,529 2,682 na na na
125. New Zealand 5,486 na 23,040 45,098 52,012 143,467 171,461 185,788
126. Nicaragua 227 779 2,144 1,009 5,107 8,938 10,645 11,256
127. Niger 450 650 2,509 2,481 1,798 5,719 6,611 7,407
128. Nigeria 4,196 12,546 64,202 30,757 46,386 369,062 462,979 521,803
129. Norway 5,163 12,730 63,714 117,624 168,289 420,946 500,030 512,580
130. Oman 44 256 5,982 11,685 19,507 58,641 77,497 79,656
131. Pakistan 3,707 10,027 23,690 40,010 73,952 177,166 224,384 232,287
132. Palau na na na 77 160 198 232 247
133. Palestine, State of na na na na 4,316 8,913 11,262 na
134. Panama 416 1,016 3,810 5,313 11,621 28,814 37,956 42,648
135. Papua New Guinea 230 646 2,546 3,220 3,521 9,717 15,391 15,413
136. Paraguay na 549 4,095 5,695 8,196 20,031 24,611 29,009
137. Peru 2,504 7,235 17,656 25,710 50,936 148,523 192,628 202,350
138. Philippines 6,685 6,687 32,450 44,312 81,026 199,589 250,240 272,067
139. Poland na na na 64,712 171,708 476,688 496,206 525,866
140. Portugal 3,193 8,109 32,900 78,722 118,358 238,303 218,000 227,324
141. Puerto Rico 1,692 5,035 14,436 30,604 61,702 98,381 101,081 103,135
142. Qatar na 302 7,829 7,360 17,760 125,122 190,290 203,235
143. Romania na na na 38,299 37,305 164,792 169,396 189,638
144. Russian Federation na na na 516,814 259,708 1,524,916 2,017,471 2,096,777
145. Rwanda 119 220 1,255 2,550 1,735 5,699 7,220 7,521
146. Samoa na na na 126 269 643 802 802
147. Sao Tome and Principe na na na na 77 201 263 311
148. Saudi Arabia na 5,014 164,308 116,778 188,442 526,811 733,956 748,450
149. Senegal 793 1,025 3,503 5,717 4,680 12,932 14,046 14,792
150. Serbia na na na na 6,540 39,369 40,791 45,520
151. Seychelles 12 18 147 369 615 973 1,032 1,443
152. Sierra Leone 322 434 1,101 650 636 2,578 3,529 4,136
153. Singapore 704 1,919 12,079 38,900 95,836 236,420 286,908 297,941
154. Slovak Republic na na na 12,695 29,110 89,012 92,747 97,707
155. Slovenia na na na na 20,341 47,973 46,262 47,987
156. Solomon Islands na na 169 303 435 682 990 1,096
157. Somalia 180 316 604 917 na na na na
158. South Africa 7,363 17,907 80,547 112,015 136,362 375,349 397,391 366,058
159. South Sudan na na na na na 15,728 10,369 11,804
160. Spain 12,072 40,882 232,135 535,101 595,403 1,431,588 1,355,733 1,393,040
161. Sri Lanka 1,420 2,296 4,025 8,033 16,331 49,568 59,393 67,182
162. St. Kitts and Nevis 12 16 48 159 420 692 732 766
163. St. Lucia na na 133 397 781 1,244 1,303 1,336
164. St. Vincent & the Gren. 13 18 60 198 396 681 693 709
165. Sudan 1,126 2,100 7,617 12,409 12,257 65,632 63,152 66,566
166. Suriname 94 247 795 388 892 4,368 5,013 5,299
167. Swaziland 35 112 542 1,115 1,524 3,892 4,050 3,791
168. Sweden 14,843 37,555 140,089 258,154 259,802 488,378 543,881 579,680
169. Switzerland 9,523 na 118,710 257,420 271,660 581,209 666,101 685,434
170. Syrian Arab Republic 858 2,140 13,062 12,309 19,326 na na na
171. Tajikistan na na na 2,629 861 5,642 7,633 8,508
172. Tanzania na na na 4,259 10,186 30,917 38,734 43,647
173. Thailand 2,761 7,087 32,354 85,343 122,725 318,908 365,966 387,252
174. Timor-Leste na na na na 368 934 1,270 na
175. Togo 121 254 1,136 1,628 1,294 3,173 3,916 4,339
176. Tonga na na 53 114 189 369 472 466
177. Trinidad and Tobago 536 822 6,236 5,068 8,154 20,758 23,436 24,641
178. Tunisia na 1,439 8,743 12,291 21,473 44,426 45,239 46,994
179. Turkey 13,995 17,087 68,789 150,676 266,568 731,168 788,863 822,135
180. Turkmenistan na na na 3,232 2,905 22,148 35,164 41,851
181. Tuvalu na na na 9 14 32 40 38
182. Uganda 423 1,260 1,245 4,304 6,193 18,804 23,725 24,703
183. Ukraine na na na 81,456 31,262 136,419 176,603 177,431
184. United Arab Emirates na na 43,599 50,701 104,337 286,049 372,314 402,340
185. United Kingdom 72,328 130,596 567,100 1,066,689 1,548,664 2,407,934 2,614,946 2,678,455
186. United States 543,300 1,075,900 2,862,500 5,979,600 10,284,800 14,964,400 16,163,200 16,768,100
187. Uruguay 1,244 2,137 10,163 9,299 22,823 38,881 50,004 55,708
188. Uzbekistan na na na 13,361 13,760 39,333 51,183 56,796
189. Vanuatu na na 113 158 272 701 782 828
190. Venezuela, RB 8,608 12,993 67,135 47,028 117,148 393,802 381,286 438,284
191. Vietnam na na na 6,472 33,640 115,932 155,820 171,390
192. Yemen, Rep. na na na 5,647 9,636 31,744 31,993 35,955
193. Zambia 699 1,789 3,885 3,288 3,601 20,265 24,940 26,821
194. Zimbabwe 1,053 1,884 6,679 8,784 6,690 9,457 12,472 13,490
World Bank (data updated 2014-04-14).GDP = GDP at purchaser's prices (ie NOT at PPP, purchasing power parity), it is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using single year official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.Several countries with a substantial population are not present in the table above, as information was not collected/collectable over the years presented here. They include: Myanmar and North Korea.